• Regulamin świetlicy

    • REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

     W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

     W STARYM NARCIE

      

     1. Świetlica szkolna pełni działalność opiekuńczo – wychowawczą.

      2. Ze świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w Starym Narcie.

      3. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki uczniom, prowadzenie zajęć wychowawczych, wspomaganie rozwoju i pomoc w nauce oraz rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów.

      4. Wychowawca świetlicy zapewnia opiekę nad uczniami w czasie nieobecności innych nauczycieli.

      5. Wychowawca świetlicy współpracuje z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły.

      6. Uczestnicy zajęć świetlicowych mają prawo do:

     - wyboru zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i zdolnościami;

     - życzliwego i podmiotowego traktowania;

     - swobody stosownego wyrażania myśli i przekonań;

     - opieki wychowawczej.

      7. Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej są zobowiązani do:

     - godnego zachowania się i traktowania innych z szacunkiem;

     - przestrzegania zasad kultury oraz dbałość o wspólne dobro;

     - schludnego wyglądu (skromny, szkolny strój, zmienne obuwie, bez nakrycia głowy).

      8. Z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą wychowawcy świetlicy.

      9. Uczeń, który dokonał celowego zniszczenia  wyposażenia świetlicy, zostanie obciążony pełną lub częściową odpłatnością za uszkodzony lub zniszczony sprzęt.

      10. Uczestnictwo w zajęciach świetlicowych oraz właściwe zachowanie uczniów w świetlicy szkolnej ma wpływ na ocenę z zachowania.

      

     Oprac. Mgr Barbara Drelich – Scilanga

     (wychowawca świetlicy szkolnej)